Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Glamhorse

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer
Glamhorse;
Buitenstraat 10, 4265 JH Genderen.
0031-622455399
info@glamhorse.nl
KvK-nummer: 56771630
Btw-identificatienummer: NL002032786B72


Artikel 2 - Toepasselijkheid
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Glamhorse en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Glamhorse en consument.

Artikel 3 - Het aanbod
1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Afbeeldingen zijn van een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
3.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o    de prijs inclusief belastingen;
o    de eventuele kosten van aflevering;
o    de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o    de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 4 - De overeenkomst
1.    De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.    Na bestelling en betaling ontvangt de consument een elektronische bevestiging.
3.    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Glamhorse passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Bij elektronische betaling door de consument, zal Glamhorse de daartoe passende veiligheidsmaatregelen voor in acht nemen.

Artikel 5 - Herroepingsrecht
1.    Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende 7 dagen. Glamhorse stort het aanschafbedrag, binnen 30 dagen, terug op uw rekening. Goederen kunnen alleen terug gestuurd worden in hun originele en ongeopende verpakking en in ongeschonden staat. Ruilingen en/of teruggaven worden na 7 dagen niet meer geaccepteerd.
2.    Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
3.    Voordat u goederen retour stuurt verzoeken wij u ons schriftelijk per mail te informeren over de reden van retournering.
4.    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
5.    Kosten voor retourzending zijn voor de consument.


Artikel 6 - De prijs
1.    De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
2.    Verzendkosten worden apart berekend.
Artikel 7 - Conformiteit en Garantie
1.    Glamhorse staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 8 - Levering en uitvoering
1.    Glamhorse zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.    Glamhorse zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de complete bestelling voorradig is streven wij ernaar om deze, indien geplaatst voor 17.00 uur, dezelfde dag te verzenden. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4.    In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Glamhorse het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.    Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Glamhorse zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Glamhorse tot het moment van bezorging aan de consument


Artikel 9 - Betaling
1.    Pas na ontvangst van de door de consument verschuldigde bedragen zal Glamhorse tot verzenden naar de consument overgaan.
2.    De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3.    In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 10 - Klachtenregeling
1.    Glamhorse beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Glamhorse, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3.    Bij Glamhorse ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Glamhorse binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.    Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 11 - Geschillen
1.    Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden Glamhorse

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer
Glamhorse;
Buitenstraat 10, 4265 JH Genderen;
0031-622455399
info@glamhorse.nl
KvK-nummer: 56771630
Btw-identificatienummer: NL 180862820B04

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Glamhorse en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Glamhorse en consument.

Artikel 3 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Afbeeldingen zijn van een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van aflevering;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 4 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Na bestelling en betaling ontvangt de consument een elektronische bevestiging.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Glamhorse passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Bij elektronische betaling door de consument, zal Glamhorse de daartoe passende veiligheidsmaatregelen voor in acht nemen.

Artikel 5 - Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende 7 dagen. Glamhorse stort het aanschafbedrag, binnen 30 dagen, terug op uw rekening. Goederen kunnen alleen terug gestuurd worden in hun originele en ongeopende verpakking en in ongeschonden staat. Ruilingen en/of teruggaven worden na 7 dagen niet meer geaccepteerd.
2. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
3. Voordat u goederen retour stuurt verzoeken wij u ons schriftelijk per mail te informeren over de reden van retournering.
4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
5. Kosten voor retourzending zijn voor de consument.

Artikel 6 - De prijs
1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
2. Verzendkosten worden apart berekend.

Artikel 7 - Conformiteit en Garantie
1. Glamhorse staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 8 - Levering en uitvoering
1. Glamhorse zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Glamhorse zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed (binnen 1 tot 5 werkdagen) doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Glamhorse het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Glamhorse zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Glamhorse tot het moment van bezorging aan de consument

Artikel 9 - Betaling
1. Pas na ontvangst van de door de consument verschuldigde bedragen zal Glamhorse tot verzenden naar de consument overgaan.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 10 - Klachtenregeling
1. Glamhorse beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Glamhorse, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij Glamhorse ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Glamhorse binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 11 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 Glamhorse | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel